O certyfikacie PRINCE2  słyszał każdy, kto zamierza realizować swoje plany zawodowe jako Project Manager. Idea formalnej weryfikacji wiedzy na temat metodyki zarządzania projektami w środowisku sterowanym zyskała sobie sporą popularność w ciągu ostatnich 20 lat, a liczba osób, które przystępują do stosownych egzaminów systematycznie rośnie. Przyczyn tego zjawiska można upatrywać w specyfice metodyki PRINCE, która wykazuje przydatność niezależnie od typu realizowanego projektu.

Jaki poziom wybrać?
Certyfikacja

Wymagania wstępne

 

PRINCE2 Foundation

 

PRINCE2 Practitioner

 

PRINCE2 Professional

 

Koszt egzaminu
Przygotowanie do egzaminu

Jaki poziom wybrać?

Placówki szkoleniowe, które otrzymały odpowiednią akredytację umożliwiają uzyskanie certyfikatu PRINCE2 na dwóch poziomach zaawansowania (w momencie opracowywania tego poradnika, w Polsce żaden ośrodek szkoleniowy nie oferował pomocy w uzyskaniu trzeciego poziomu PRINCE2, czyli PRINCE2 Professional).

Pierwszy z nich nosi nazwę Foundation. Pełni on rolę istotnego kryterium dla osób pragnących świadomie i efektywnie uczestniczyć w działalności zespołów projektowych, które posługują się metodami realizowania projektów w środowisku sterowanym (projects in a controlled environment).

Certyfikat Practitioner jest adresowany do uczestników szkoleń, którzy chcieliby sprawdzić czy posiadają wiedzę teoretyczną niezbędną do wdrożenia i stosowania metodyki PRINCE w ramach własnej organizacji. Różnica poziomu trudności certyfikatów Foundation oraz Practitioner odzwierciedla fakt, że kierownicy projektów powinni dysponować znacznie szerszym zakresem wiedzy merytorycznej, aniżeli ich podwładni.

Trzy warianty

Osoby ubiegające się o certyfikat PRINCE2 powinny rozważyć trzy sposoby uzyskania tego dokumentu. Pierwszy, najbardziej konwencjonalny zakłada uczestnictwo w serii szkoleń organizowanych przez jeden z ośrodków posiadających stosowną akredytację oraz status  PRINCE2 Approved Trainer. Aktualnie w Polsce funkcjonuje kilka firm, która mogą się pochwalić tytułem Zatwierdzonego Trenera PRINCE2 (m.in. CRM, Inprogress, OMEC, Altkom Akademia, Infovide Matrix). Niekwestionowany atut omawianego rozwiązania wiąże się z faktem, że oficjalne centra szkoleniowe (ATO) dysponują kadrą dydaktyczną, która spełnia restrykcyjne wymagania brytyjskiego podmiotu akredytującego (APMG).

Osoby, które posiadają odpowiedni zasób wiedzy mogą ograniczyć koszty uzyskania certyfikatu PRINCE2 rezygnując z pakietu szkoleń. W takim przypadku formalności związane z egzaminem są załatwiane przez kandydata, który powinien skontaktować się z londyńskim oddziałem APMG. Warto wiedzieć, że takie indywidualne egzaminy przeprowadza się w placówkach i centrach egzaminacyjnych organizacji edukacyjno-kulturalnej British Council, które znajdują się w ponad dwudziestu polskich miastach.

Istnieje jeszcze jeden sposób uzyskiwania certyfikatu, który jest dość ryzykowny, lecz mimo tego cieszy się sporą popularnością ze względu na niskie koszty. Mianowicie na rodzimym rynku funkcjonują nieakredytowane firmy, które posługują się materiałami szkoleniowymi nie posiadając zezwolenia ich prawowitych właścicieli. Oczywiście taka działalność jest nielegalna z punktu widzenia prawa autorskiego. Co istotne, APMG zastrzega sobie prawo do unieważnienia wydanego wcześniej certyfikatu, jeżeli istnieją dowody, że jego posiadacz uczęszczał na szkolenia w placówce, która nie posiada stosownych uprawnień.

Certyfikacja – informacje praktyczne

Wymagania wstępne

Wobec osób przystępujących do egzaminu na poziomie Foundation nie stosuje się szczególnych kryteriów selekcji (wymogiem jest wykształcenie średnie). Tym niemniej APMG zaleca, by kandydat posiadał przynajmniej kilkumiesięczne doświadczenie w zakresie zarządzania projektami. Uzyskanie certyfikatu PRINCE2 Foundation jest warunkiem koniecznym dla osób pragnących zdawać egzamin na poziomie Practitioner.  Arkusze testowe dla obydwu egzaminów mogą być przygotowane zarówno w języku polskim jak i angielskim.

PRINCE2 Foundation

W przypadku poziomu Foundation egzamin ma formę testu wielokrotnego wyboru, który składa się z 75 pytań o czterech możliwych odpowiedziach (5 pytań jest wprowadzających w egzamin odpowiedzi na nie są brane pod uwagę). Uzyskanie certyfikatu wymaga udzielenia poprawnych odpowiedzi na przynajmniej 35 pytań w regulaminowym czasie 60 minut. Korzystanie z jakichkolwiek z pomocy dydaktycznych jest zabronione.

PRINCE2 Practitioner

Osoba pragnąca uzyskać bardziej elitarny certyfikat PRINCE2 Practitioner musi zmierzyć się z dziewięcioma zadaniami bazującymi na dołączonym do arkusza scenariuszu rozwoju projektu. Każde zadanie składa się z kilku mniejszych pytań częściowych, która mogą przyjmować rozmaite formy (jedna odpowiedź, wiele odpowiedzi, dopasowywanie wariantów, określanie kolejności zdarzeń, odpowiedzi typu prawda lub fałsz). Egzamin zostaje zaliczony, gdy kandydat udzieli 55% poprawnych odpowiedzi w ciągu 180 minut. Zaznaczanie losowych odpowiedzi jest ryzykowne, ponieważ oceniający stosują punkty ujemne. Dopuszcza się możliwość korzystania z oficjalnego podręcznika PRINCE uzupełnionego o własne adnotacje.

APMG wymaga, aby posiadacze certyfikatów Practitioner zaliczali egzamin recertyfikujący przynajmniej raz na pięć lat. Osoby, które nie spełnią tego wymogu zostaną pozbawione posiadanych uprawnień.

PRINCE2 Professional

Od stycznia 2012 roku wprowadzono kolejny poziom, PRINCE2 Professional.

Aby go zdobyć należy pozytywnie przejść przez dwu i pół dniowe centrum oceny, na które składają się różnego rodzaju ćwiczenia i zadania w grupach. Podczas tej oceny pracuje się nad fikcyjnym projektem, a ocenie podlega 19 różnych czynników.

Aktualne wymagania dotyczące poszczególnych poziomów można znaleźć pod tym linkiem

http://www.apmg-international.com/APMG-UK/PRINCE2/PRINCE2Home.aspx

Koszt egzaminu

Egzamin w Polsce organizowany jest przez British Council lub przez akredytowane centra szkoleniowe (ATO).

Koszt egzaminu PRINCE2 w British Council wynosi:  210? + 15% VAT (Foundation), 355? + 15% VAT (Practicioner), 565? + 15% VAT (pakiet obydwu egzaminów).

Orientacyjne ceny kursów PRINCE2 prowadzonych przez polskie ATO (wraz z egzaminem): od 2000 do 2500 zł (Foundation), od 3000 do 4000 zł (Practicioner)

Przygotowanie do egzaminu

Przydatne materiały

Uznaje się, że kluczową pozycją jest oficjalny podręcznik „Managing Successful Projects with PRINCE2 – Manual„, który jest sprzedawany w formie publikacji elektronicznej (dostępna jest wersja w języku polskim). Niektóre ATO rozprowadzają również wydanie w formie tradycyjnej książki. Koszt obydwu wariantów to około 300 zł. Osoby szukające tańszych rozwiązań mogą zakupić używane egzemplarze w formie papierowej od uczestników zakończonych kursów.

Jeśli do egzaminu przygotowujemy się samodzielnie, warto przed egzaminem przerobić jak najwięcej przykładowych pytań. W Internecie dostępne są zarówno darmowe zestawy jak i płatne zestawy pytań pomocnych przy zdawaniu egzaminu PRINCE 2.