Aby zdobyć certyfikat PMP, kandydat musi zdać egzamin PMP oraz wykazać się odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem w zarządzaniu projektami oraz uczestnictwem w szkoleniu dotyczącym zarządzania projektami. Certyfikat PMP wydawany jest na okres 3 lat, po upływie tego okresu konieczna jest recertyfikacja.

Poniżej znajdują się najważniejsze aspekty certyfikacji i egzaminu PMP

 

Procedura certyfikacji

Wymagania wstępne

Koszt egzaminu PMP

Pytania egzaminacyjne

Przygotowanie do egzaminu

 

Procedura certyfikacji wygląda następująco:

Jeśli kandydat spełnia wymagania wstępne (patrz poniżej) składa online, poprzez stronę http://www.pmi.org/ wniosek o możliwość przystąpienia do egzaminu. Następnie zgłoszenia te są weryfikowane pod względem poprawności formalnej, jak i z punktu widzenia spełnienia wymagań wstępnych kandydata. Po poprawnej weryfikacji tych danych, kandydat otrzymuje tzw. list dopuszczający do egzaminu (eligibility letter). Po jego otrzymaniu kandydat na certyfikowanego kierownika projektów ma rok na przystąpienie do egzaminu PMP.

Wymagania wstępne

I tak, jeśli chodzi o wymagania wstępne, mamy 2 kategorie kandydatów:  kandydatów, którzy ukończyli studia wyższe, oraz kandydatów, którzy nie ukończyli takich studiów.

Dla obu typów kandydatów wymagane jest uczestnictwo w minimum 35 godzinnym szkoleniu z zarządzania projektami, obejmującym wszystkie obszary wiedzy zarządzania projektami

 1. zarządzanie zakresem projektu,
 2. zarządzanie czasem w projekcie,
 3. zarządzanie kosztami projektu,
 4. zarządzanie jakością projektu,
 5. zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie,
 6. zarządzanie komunikacją w projekcie,
 7. zarządzanie ryzykiem projektowym,
 8. zarządzanie dostawcami (zamówieniami) w projekcie
 9. zarządzanie integracją projektu

 

Różnice w wymaganiach dla kandydatów pojawiają się, jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami. I tak:

 1. Kandydat z wyższym wykształceniem (dyplom uczelni wyższej) – powinien mieć przepracowane minimum 4500 godzin w obszarze zarządzania projektami. Jego doświadczenie zawodowe powinno  też wskazywać, że w ciągu ostatnich 6 lat, co najmniej 3 lata przepracował w tym obszarze.
 2. Kandydat z minimum średnim wykształceniem, bez dyplomu wyższej uczelni – powinien mieć przepracowane minimum 7500 godzin w obszarze zarządzania projektami. Jego doświadczenie zawodowe powinno  też wskazywać, że w ciągu ostatnich 8 lat, co najmniej 5 lat przepracował w tym obszarze.

Koszt egzaminu  PMP

Jeśli chodzi o sam egzamin, to jest on płatny i zdawany jest głównie elektronicznie.

 

Koszt egzaminu zdawanego na komputerze (Computer-based testing  CBT) to:

Dla członków PMI  405$ lub 340Euro

Dla osób nie będących członkiem PMI  555$ lub 465 Euro

 

Koszt egzaminu CBT dla osób recertyfikujących  to:

Dla członków PMI 275$ lub 230Euro

Dla osób nie będących członkiem PMI  375$ lub 315 Euro

Pytania egzaminacyjne

Na egzamin składa się 200 losowych pytań jednokrotnego wyboru (dostępne są cztery odpowiedzi). Podczas czterogodzinnego egzaminu kandydat musi poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 141 ze 175 pytań. Pozostałe 25 pytań, umieszczonych losowo w egzaminie, nie podlega ocenie (dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że zdający nie wie, które pytania nie podlegają ocenie). Cały egzamin, łącznie z pytaniami i odpowiedziami, jest w języku angielskim

Po 31 sierpnia 2011 roku zmieniły się niektóre aspekty  dotyczące egzaminu certyfikacyjnego PMP.

Wbrew wcześniejszym obawom, zmiany te nie dotyczą wymagań dopuszczających kandydata do egzaminu PMP, ani obowiązującej wersji PMBOK (4 edycja).

Zmiany dotyczą tylko procentowego udziału na egzaminie pytań z poszczególnych grup procesów.

Obecnie obowiązujący udział poszczególnych grup procesów w pytaniach egzaminacyjnych (po 31.08.2011)

 • Inicjacja projektu (Project Initiation)  13%
 • Planowanie projektu (Project Planning)  24%
 • Realizacja projektu (Project Executing)  30%
 • Monitorowanie i kontrola projektu (Project Monitoring and Controlling)  25%
 • Zamykanie projektu (Project Closing)  8%
 • Odpowiedzialność zawodowa i społeczna (Professional and Social Responsibility), zgodnie z aktualizacją RDS (Role Delineation Study), została zintegrowana z pozostałymi grupami procesowymi

Poprzednio obowiązujący udział poszczególnych grup procesów w pytaniach egzaminacyjnych (przed 31.08.2011)

 • Inicjacja projektu (Project Initiation)  11%
 • Planowanie projektu (Project Planning)  23%
 • Realizacja projektu (Project Executing)  27%
 • Monitorowanie i kontrola projektu (Project Monitoring and Controlling)  21%
 • Zamykanie projektu (Project Closing)  9%
 • Odpowiedzialność zawodowa i społeczna (Professional and Social Responsibility)  9%

 

Jak widać z przytoczonych zmian, oprócz integracji odpowiedzialności zawodowej i społecznej z pozostałymi grupami procesów zarządzania projektem, dużo większy nacisk położony został na realizację projektu oraz monitorowanie i kontrolę projektu. Mniejszy nacisk został zaś położony na procesy związane z zamykaniem projektu.

Przygotowanie do egzaminu PMP

Obecna wersja egzaminu PMP sprawdza wiedzę kandydatów w poniższym zakresie:

-Ogólna wiedza na temat zarządzania

-Terminologia PMI

-5 grup procesowych zarządzania projektami

-9 obszarów wiedzy zarządzania projektami

 

Egzamin PMP, z powodu specyficznego słownictwa i dosyć krótkiego czasu na przeznaczonego na odpowiedzi na pytania (średnio 1 minuta i 12 sekund na każde pytanie) jest dosyć trudnym egzaminem.

 

Nawet osoby z dużym doświadczeniem w zarządzaniu projektami, w przypadku braku wcześniejszego kontaktu ze specyficznym słownictwem i metodologią zarządzania projektami zgodnego z PMBOK będą mieć duże trudności w zdaniu tego egzaminu.

Aby dobrze się przygotować do egzaminu PMP, można skorzystać z następującej literatury i zasobów:

-A guide to the Project Management Body of Knowledge (fourth edition)

-PMP Exam Prep by Rita Mulcahy

 

Dodatkowo zaleca się przerobienie kilku zestawów pytań egzaminacyjnych (płatne lub darmowe zestawy dostępne w Internecie).